Xét ra trong đạo vợ chồng,
Cùng nhau tương cậy đề phòng nắng mưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]