Xét ra trong đạo vợ chồng,
Cùng nhau tương cậy đề phòng nắng mưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004