Vay chín thì trả cả mười,
Phòng khi túng lỡ có người cho vay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)