Vai mang khăn gói sang sông,
Mẹ kêu khốn tới, thương chồng khốn lui.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004