Vợ sư sắm sửa cho sư,
Áo nâu, tràng hạt, mũ lu tày giành,
Để sư sướng kiếp tu hành.


Khảo dị:
Vợ sư sắm sửa cho sư,
Áo đen, tràng hạt, mũ tày rành,
Để sư sướng khiếp bành bành.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970