Vợ chồng là nghĩa già đời,
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]