Vợ chồng là nghĩa già đời,
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)