Vợ chồng hàng sáo chúng ta,
Bách niên giai lão được vài trống canh.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969