Vịt chê lúa lép không ăn,
Chuột chê nhà trống ra nằm bụi tre.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)