Đen trắng coi ra nghĩ cũng mầu,
Trăm chim hồ dễ sánh bồ câu.
Len mình cửa nguyệt không tên đạn,
Dán cánh cung mây có bạn bầu.
No đói chẳng nguôi lòng cố chủ,
Lứa đôi cho tỏ nghĩa hà châu.
Gật gù sính lễ cùng con cháu,
Còn lối lên trời muốn bảo nhau.


Tương truyền bài thơ này của cụ cử Tuệ, làm tri phủ Nho Quang bị cách chức, lui về vui thú điền viên, làm thơ để tỏ niềm ưu ái. Lời thơ giản luyện, ý thơ trung hậu, nhưng hiện không được biết rõ thân thế và hoàn cảnh của tác giả khi sáng tác bài thơ.

Nguồn:
1. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
2. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929