Ngự đỉnh non thiêng tuyệt bụi hồng,
Phong quang thứ nhất cảnh Hinh Bồng.
Tiên chơi Phật giáng lưu thần tích,
Vượn hót oanh ca quyện gió thông.
Binh hoả còn in nơi động phủ,
Lở bồi vẫn vững đối non sông.
Một vầng linh khí trong trời đất,
Thiện tín muôn phương tới kỷ công.


Bài thơ chữ Nôm này được thấy ở ma nhai động Hinh Bồng, thuộc khu thắng tích Hương Sơn (chùa Hương). Bia không ghi niên đại và tác giả bài thơ, chỉ có trán bia đề “Bồng Lai tiên cảnh”, lạc khoản “Chấp bút thượng toạ Thích Viên Thạnh” (Thượng toạ Thích Viên Thạnh viết).