Mị Ê được các triều vua Lý, Trần,... truy tặng nhiều danh hiệu khác nhau, được nhiều nhà thơ các thời ca ngợi, là một biểu tượng về lòng chung thuỷ của người phụ nữ. Tuy nhiên, các sách vở chỉ ghi lại một cách chung chung là: đền thờ ở phủ Lý Nhân,... chứ không xác định cụ thể tại địa chỉ nào.
Thiết nghĩ, vấn đề này cần được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền, ngành văn hoá và nhân dân sở tại, nhằm bảo tồn và phát triển tốt hơn các di sản văn hoá, lịch sử của địa phương.