Vắng sao Hôm, có sao Mai,
Vắng chàng thiếp đã có trai ở nhà.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969