Vắng mặt nhân ngãi một ngày
Ngang bằng bác mẹ đem đầy biển Đông


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)