Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)