Vạn Long dệt cửi kéo hoa,
An Phú nấu kẹo mạch nha ngọt đường.
Trung Kính thì lễ vàng hương,
Nghĩa Đô làm giấy để làng tả văn.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002