Vườn em đã có choẻn cau,
Nhà anh có chiếc cơi son đợi chờ.
Anh về thưa mẹ với thầy,
Anh sang làm rể tết nầy là xong.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975