Văn thi phú lục chẳng hay,
Trở về làng cũ, học cày cho xong.
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng,
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quảy thêm,
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.
Nữa mai lúa chín đầy đồng,
Gặt về đập sảy bỏ công cấy cày.


Khảo dị:
Văn chương phú lục chẳng hay,
Trở về làng học cày cho xong!
Sớm
ngày vác cuốc thăm đồng,
Hết nước thì lấy gầu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quẩy thêm,
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.
Nữa mai lúa chín đầy đồng,
Gặt về, đập, sẩy, bõ công cấy cày.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)