Văn thì cửu phẩm đã sang,
Võ thì tứ phẩm còn mang gươm hầu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970