Văn thì cửu phẩm đã sang,
Võ thì tứ phẩm còn mang gươm hầu.


Khảo dị:
Văn thì cửu phẩm sang,
Võ thì tứ phẩm còn mang gươm hầu.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
3. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002