Văn hay chẳng luận đọc dài,
Vừa mở đầu bài đã biết văn hay.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970