Văn chương chữ nghĩa bề bề,
Thần l… ám ảnh cũng mê mẩn người.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970