Vú em chum chúm chủm cau,
Cho anh bóp cái có đau cũng đền.
Vú em chỉ đáng một tiền,
Cho anh bóp cái, anh đền quan năm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975