Võng này đan sợi đay già,
Em đi kén võng đã ba năm chầy.
Đôi ta chung mẹ, chung thầy,
Đêm trăng chung võng vơi đầy thuỷ chung.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)