Ví dầu nhà dột cột xiêu,
Anh đi cưới vợ phải chiều ông mai.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975