Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre vắt vẻo, ghập ghềnh khó đi.
Khó đi mượn chén ăn cơm,
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi.
Kéo chơi ba tiếng đờn cò,
Ðứt dây đứt nhợ quên hò sự xang.