Ví dầu cầu ván đóng đanh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Ví dầu mẹ chẳng có chi
Chi con với mẹ chẳng khi nào rời


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)