Vì tình ta phải tìm tình,
Vì duyên ta biết quê mình ở đây.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975