Vì tình anh phải đi đêm
Ngã năm, bảy cái, đất êm hơn giường


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)