Vì sông nên phải luỵ thuyền,
Những như đường liền ai phải luỵ ai?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)