Vì sàng cho gạo xuống nia,
Vì em, anh phải đi khuya về thầm.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975