Vì dây thiên lý ngang trời,
Để cho tài tử gặp người giai nhân.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975