Vì chồng nên phải gắng công
Nào ai da sắt, xương đồng chi đây


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)