Vì chưng ăn miếng trầu anh
Cho nên má đỏ tóc xanh đến giờ


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009