Vì ai kim cúc phân ly,
Nghĩa nhân gián đoạn chỉ vì tại anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)