Ve vẻ vè ve,
Cái vè thằng nhác.
Trời đã phú thác,
Tính khí anh ta.
Buổi còn mẹ cha,
Theo đòi việc học.
Anh ngồi anh khóc,
Chữ nghĩa ích chi.
Cho anh học cày,
Rằng nghề đầy tớ.
Cho anh làm thợ,
Nói nghề ấy buồn.
Cho đi bán buôn,
Ấy nghề ngồi chợ.
Việc làm tránh né,
Chỉ biết ăn chơi.
Cha mẹ qua đời,
Không ai nuôi dưỡng.
Dáng đi vất vưởng,
Như thể cò hương.
Bụng đói giơ xương,
Miệng thổi tu hú.
Tay chân cụ rụ,
Như tướng cò ma.
Cô bác xót xa,
Kêu cho nắm gạo.
Bỏ mồm trệu trạo,
Sợ nấu mất công.
chết rũ giữa đồng,
Xong đời thằng nhác.


Khảo dị:
Ve vẻ vè ve,
Cái vè thằng nhác.
Trời đà phú thác,
Tính khí anh ta,
Thuở
còn mẹ cha,
Theo đòi thi sự.
Cho đi học chữ,
“Nhiều chữ ai vay”?
Cho đi
học cày,
Rằng “nghề ở tớ”.
Cho đi học thợ,
Nói “nghề ấy buồn”.
Cho đi học buôn,
“Ấy nghề ngồi chợ”.
Việc làm tránh trớ,
Chỉ biết ăn chơi.
Cha mẹ qua đời,
Không ai cấp dưỡng,
Dáng đi vất vưởng,
Như thể cò ma.
Cô bác xót xa,
Kêu cho nắm gạo,
Bỏ mồm trệu trạo,
Sợ nấu mất công.
Chết rũ giữa đồng,
Rồi đời thằng nhác.
Có bản chép thêm đoạn sau ở cuối:
Cắc cắc tùng tùng,
Tùng tùng cắc cắc.
Kẻ gian làng bắt,
Kẻ ngay làng tha.
Già trẻ đi ra,
Tùng tùng cắc cắc.
Ai lười làng bắt,
Ai siêng làng tha.
Già trẻ đi ra,
Tùng tùng cắc cắc.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009