Vè vẻ vè ve,
Cắm vè cắm lối.
Xắn quần mà lội,
Lội núi cheo leo.
Chống gậy mà trèo,
Trèo sông trèo bể.
Tôi ngồi tôi kể,
Cái vè của tôi.
Cứng như xôi,
Mềm như đá.
Thơn như cú,
Tanh như hương.
Tối như gương,
Sáng như mực.
Mùa đông nóng nực,
Mùa hè rét run.


Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009