Tháng giêng nắng lám,
Nước biển mặn mòi.
Vác mai đi xoi,
Là bông hoa giếng.
Hay bay hay liệng,
Là hoa chim chim.
Xuống biển mà chìm,
Là bông hoa đá.
Bầu bạn cùng cá,
Là đá san hô.
Hỏi Hán qua Hồ,
Là bông hoa sứ.
Gìn lòng nắm giữ,
Là hoa từ bi.
Ăn ở theo thì,
Là hoa bầu ngọt.
Thương ai chua xót,
Là hoa sầu đâu.
Có sông không cầu,
Là hoa nàng cách.
Đi mà đụng vách,
Là hoa mù u.
Cạo đầu đi tu,
Là bông hoa bụt.
Khói lên nghi ngút,
Là hoa hắc hương.
Nước chảy dầm đường,
Là hoa mồng tơi.
Rủ nhau đi cưới,
Là hoa bông dâu.
Nước chảy rạch sâu,
Là hoa muống biển.
Rủ nhau đi kiện,
Là hoa mít nài.
Gái mà theo trai,
Là hoa phát nhũ.
Đêm nằm không ngủ,
Là hoa nở ngày.
Ban chẳng lìa cành,
Là bông hoa cúc.
Nhập giang tuỳ khúc,
Là bông hoa chìu.
Ở mà lo nghèo,
Là hoa đu đủ.
Đi theo cậu chủ,
Là hoa mầng quân.
Đánh bạc cố quần,
Là bông hoa ngỗ.
Ngồi mà choán chỗ,
Là hoa dành dành.
Giận chẳng đua tranh,
Là bông hoa ngải.
Bắt đi tha lại,
Là hoa phù dung.
Ăn ở theo đường,
Là bông hoa thị.
Theo mẹ bán bí,
Là hoa hanh hao.


Khảo dị:
Trời làm hạn hán,
Nước biển mặn mòi.
Vác móng mà soi,
hoa bông giếng.
Hay bay hay liệng,
Là hoa chim chim.
Xuống nước mà chìm,
hoa bông đá.
Làm bạn với cá,
hoa san hô.
Cạo đầu đi tu,
hoa bông bụt.
Khói bay nghi ngút,
Là hoa hắc hương.
Nước chảy đẫm đường,
Là hoa mần tưới.
Đi ăn đám
cưới,
các hoa dâu.
Muốn tắm ao sâu,
Là hoa muống biển.
Nói bậy đi kiện,
Là hoa mít nài.
Trèo cao có tài,
Là hoa cứt chuột.
Cây suông đuồn đuột,
Là hoa cứt dê.
Đi học bỏ về,
Là hoa bông trốn.
Ra trái chộn rộn,
Là hoa thầu dầu.
Khéo uốn lưỡi câu,
Là hoa ngành ngạnh.
Ăn vụng bị đánh,
Là hoa nhọ nồi.
Khốn khổ thân tôi,
Là hoa bồ ngót.
Giận ai chua xót,
Là hoa trà giang.
Quần áo lang thang,
La hoa mần giẻ.
Không già không trẻ,
Là hoa bạc đầu.
Thiên hạ tới cầu,
Là hoa bông lúa.
Hay làm hay múa,
Là hoa vòng tay.
Cho mượn cho vay,
Là hoa cam thảo
.
Đêm nằm tỏ rõ,
Là bông hoa trăng.
Không nói không rằng
,
Là hoa nhĩ điếc.
Xanh xanh biêng biếc,
Là cái hoa chàm.
Đụng chút đã hờn
,
Là hoa xấu hổ.
Vui chơi thong thả
,
cái hoa hè.
Ăn nói lè nhè
,
Là hoa chùm rượu.
Rủ nhau bổ củi
,
Là hoa đầu rìu.
Lo xế lo chiều
,
Là hoa bông cái cái.
Rủ nhau làm vải,
Là cái hoa bông.
Xuống quán ngồi không,
Là hoa bông chén.
Xuống rừng mè trẽn,
Là hoa vòi voi.
Rủ nhau bám nòi,
Là hoa bươm bướm.
Nhỏ mà khó lượm,
Là cái hoa mè.
Muốn đứng gần xe,
Là hoa vạn lý
.
Nguồn: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009