Kiến lửa tập đoàn,
Kiến vàng ở ổ.
Cao đầu lớn cổ,
Thiệt là kiến hùm.
Cắn chúng la um:
Kiến kim, kiến nhọt.
Nhỏ như con mọt,
Thiệt là kiến hôi.
Động trời nó sôi:
Kiến cánh, kiến lửa.
Bò ngang, bò ngửa:
Kiến riện đơn chai.
Bò dông, bò dài,
Bò qua, bò lại.
Kiến đực nói phải,
Kiến cái làm khôn.
Rủ nhau lên cồn,
Xoi hang lạch cạch.
Thuở xưa, trong sách,
Bàn Cổ sở phân.
Sanh ra chúng dân,
Đỏ đen như kiến.
Ấu tử làm biếng,
Chẳng có mẹ cha.
Không ai dạy la,
Nên không biết sợ.