Thứ hay lớn tiếng,
Tu hú, ác là.
Nhảy nhót lân la,
Chích choè, bìm bịp.
Tính hay ăn hiếp,
Chim cú, diều hâu.
Sang đứng lưng trâu,
Sáo hành, sáo nghệ.
Ăn không xiết kể,
Cồng cộc, chàng bè.
Đáp xuống bay lên,
Chim nhạn, chim bói.
Cái mồng đỏ chói,
Cao các, hồng hoàng.
Thức suốt canh tàn,
Chim heo, cú vọ.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]