Làng chim,
Hay chạy lon ton,
Là gà mới nở,
Cái mặt hay đỏ,
Là con gà mào.
Hay bơi dưới ao,
Mẹ con nhà vịt,
Hay la hay thét,
Là con bồ chao,
Hay bay bổ nhào,
Mẹ con bói cá.