Nam Kỳ là đất Lạp Man
Công người khai phá, mở mang lâu ngày.
Kể từ Tây tới đến nay,
Giang sơn gần thuộc về tay người ngoài.
Trương Công hùng lược thao tài
Quyết đem binh mã thử vài trận chơi.
Nghĩa thanh sấm động nhức trời,
Biết bao hào kiệt đồng lời thệ minh.
Bỗng đâu nghe tiếng triều đình
Giảng hoà sai sứ hành trình từ kinh.
Chỉ trên dụ phải thoái binh,
Trương Công lúc ấy giật mình thở than.
Rằng: “Xưa lục tỉnh giang san,
Tiên vương thổ địa há bàn nhường ai?”.
Triều đình sợ việc chẳng hài,
Phải đem ông đến Pháp đài nộp ngay.

Nam triều thế sự lạ thay![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]