Cái vẻ cái ve,
Cái vè đánh bạc.
Đầu hôm xao xác,
Mặt tốt như tiên,
Canh khuya hết tiền,
Mặt như chim cú.
Cái đầu sù sụ,
Con mắt trỡm lơ.
Bộ đi thất thơ,
Như hình chó đói.
Chân đi cà khói,
Dạo xóm dạo làng.
Quần rách lang thang,
Lấy tay mà túm.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007