Vái trời cưới được cô năm,
Làm chay bảy ngọ, mười lăm ông thầy.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975