Vào vườn trảy quả cau non,
Anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên.
Hai má có hai đồng tiền,
Càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa.
- Anh đã có vợ con chưa,
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào.
Mẹ già anh để nơi nao,
Để em tìm vào hầu hạ thay anh:
Chả tham nhà ngói rung rinh,
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười.
Miệng cười anh đáng mấy mươi,
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
- Tờ giấy hồng anh phong chữ thọ,
Anh gửi thư này cả họ bình yên.
Đầu rồng mà gối tay tiên,
Ước gì tay ấy gối lên đầu này,
Như chim loan phượng ấp cây ngô đồng.
Một mai nên vợ nên chồng,
Như cá gặp nước như rồng gặp mây.


Khảo dị:
Vào vườn hái quả cau non,
Anh thấy em giòn, muốn kết nhân duyên.
Hai má có hai đồng tiền,
Càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa.
- Anh đã có vợ con chưa?
Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào.
Mẹ già anh để nơi nao?
Để em tìm vào hầu hạ thay anh,
Chả tham nhà ngói rung rinh.
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười.
Miệng cười anh đáng mấy mươi,
Chân đi đáng nén, miệng cười đáng trăm.
- Từ giấy hồng anh phong chữ thọ.
Anh gửi thư nầy cả họ bình yên,
Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình,
Mặt tuy chưa thấy mặt, nghe tình
nên thương.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975