Vàng thì thử lửa, thử than,
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)