Tuy rằng anh ở nhà anh
Hồn hoa vất vưởng xung quanh nhà nàng
Tuy rằng áo rách tày sàng
Đủ đóng đủ góp với làng thì thôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001