Tua rua một tháng mười ngày,
Cấy trốc luống cầy cũng được lúa xơi.
Ra đường thấy vỏ thị rơi,
Tua rua quặt lại thì thôi cấy mùa.
Tua rua thì mặc tua rua,
Mạ già, ruộng ngấu không thua bạn điền.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]