Tu cho trọn kiếp bụi hồng,
Kẻo già lại tiếc rằng lòng từ bi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970