Trung Màu chuột nhắt xáo dưa,
Kỳ Lân nấu cháo cả cua lẫn càng.
Đổng Viên mặc ục khoai lang,
Phù Đổng cơm tấm giần sàng khoẻ ghê.
Đổng Xuyên mỗi người mỗi nghề,
Lớn thì đánh xiếc, bé thì mò tôm.
Phù Dực đi bán vải non,
Chửa đi đến chợ mía don đầy lồng.
Tấm gốc, tấm ngọn phần chồng,
Còn bao tấm giữa để vào lòng mà ăn.
Công Đình cưa xẻ đã quen,
Tế Xuyên bắt rẽ lấy tiền mua nhiêu...
Nhân Lễ thì đúc lưỡi cày,
To Khê, Viên Ngoại thì hay hàn nồi.
Xa Long lắm chuối mình ơi,
Phù Ninh dệt vải người người thâu đêm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002