Tranh quyền, cướp nước chi đây,
Coi nhau như bát nước đầy là hơn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)