Trai tân, gái goá thì chơi,
Đừng nơi có vợ, chớ nơi có chồng.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969