Trai mà chi, gái mà chi,
Sinh ra có ngãi có nghì là hơn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)